Svet-Stranek.cz
SDH Bystré

Různé:hasiči Bystré

Různé

JAK SE ZACHOVAT PŘI DOPRAVNÍ NEHODĚ..


NehodaNejdůležitější je záchrana života a zdraví účastníků nehody
· vypněte chod motoru havarovaného vozidla (vyndejte klíče nebo kartu ze spínací skříňky), je-li to s ohledem na aktuální situaci možné,
· opusťte havarované vozidlo a pokud je to možné, pomožte ostatním opustit vozidlo a místo nehody,
· dbejte na vlastní bezpečnost, co nejdříve zajistěte místo nehody tak, aby nedošlo k jejímu rozšíření - použijte výstražné osvětlení vozu, výstražný trojúhelník, reflexní vesty,
· pokud je evidentní, že zraněné osoby potřebují bezodkladnou první pomoc (krvácení, zástava dechu), věnujte se nejprve zraněným. Teprve po stabilizaci zraněných přivolejte záchranáře.


Přivolání pomoci
Pokud již nevolal na tísňové linky někdo z ostatních účastníků nehody nebo svědků, přivolejte pomoc. Nemáte-li u sebe mobilní telefon, zastavte jiné vozidlo, pomoc zraněným nebo ohroženým je zákonná povinnost každého!
Pokud jde o vážnou nebo hromadnou nehodu, vždy volejte tísňovou linku 112, jejímž prostřednictvím budou přivoláni:
· hasiči (uhašení požáru, vyproštění osob, likvidace úniku látek),
· zdravotnická záchranná služba (ošetření a odvoz raněných),
· policie (zabezpečení místa nehody, organizace dopravy, vyšetření nehody).

Při drobných nehodách („pomačkané plechy") nemusíte volat záchranáře ani policii vůbec, pokud se všechny strany dohodnou na vyřešení situace, nedošlo ke zranění osob, nehoda vážně neohrožuje ostatní účastníky , a pokud nevznikla škoda třetí osobě.
Činnost na místě nehody do příjezdu záchranářů
Především si rozdělte činnosti, které je třeba udělat. Nebojte se požádat kolemjdoucí o pomoc a spolupráci.
Zajistěte poučenou osobou provizorní regulaci nebo odklon dopravy. V případě požáru, odůvodněného podezření na možný výbuch nebo únik nebezpečných látek opusťte místo nehody společně se všemi účastníky, včetně zraněných, kteří snesou transport (tj. kterým nehrozí poranění páteře, které by mohlo zhoršit zranění). Ujistěte se, že opravdu všichni jsou v bezpečné vzdálenosti. Nezapomeňte ani na přepravovaná zvířata, která je třeba po vyproštění uklidnit.
Pokud vozidlo hoří a máte k dispozici hasicí přístroj vhodného typu, použijte jej.
Haste z bezpečné vzdálenosti a nikdy se nedotýkejte částí vozidla. Odklopit kapotu vozu nemá smysl, hoření by bylo silnější. Haste zespodu do motorového prostoru, popř. otevřeným okénkem do prostoru kabiny.
Teprve pokud nikomu na místě nehody nehrozí nebezpečí, můžete se začít věnovat dalším činnostem. Nejdříve zajistěte volnou cestu pro příjezd záchranářů. Pokud lze předpokládat přílet vrtulníku záchranné služby, vytipujte bezpečné místo pro přistání (bez stromů, elektrického vedení a křovinatého porostu). Při příletu vrtulníkuPodmínky požární bezpečnosti při provozu komínů, kouřovodů a spotřebičů paliv

Od 1.1.2011 vstoupí v platnost Nařízení vlády č. 91/2010 Sb., o podmínkách požární bezpečnosti při provozu komínů, kouřovodů a spotřebičů paliv a nahradí dosud používanou vyhlášku č. 111/1981 Sb., o čištění komínů, která bude zrušena. Na rozdíl od vyhlášky č. 111/1981 Sb., týká se nové nařízení vlády celé spalinové cesty, tedy komínů a kouřovodů, ale i spotřebičů paliv. Nařízení vlády č. 91/2010 Sb. zahrnuje způsob kontroly a čištění spalinové cesty včetně stanovených lhůt na provádění této činnosti a definuje, kdo a kdy provádí jednotlivé činnosti a způsob zpracování písemných dokumentů.Nařízení vlády se nevztahuje na spalinovou cestu, jejíž součástí je volně stojící komín o vnitřním průměru větším než 800 mm nebo o větší stavební výšce komína než 60 m a na spotřebič paliv o jmenovitém výkonu větším než 1 MW.

Kontrola spalinové cesty
Kontrolu spalinové cesty provádí odborně způsobilá osoba, která je držitelem živnostenského oprávnění v oboru kominictví. Kontrola spalinové cesty se provádí po celé její délce, tedy od spalinového hrdla spotřebiče paliv až po ústí komína. Kontroluje se zejména stavebně technický stav spalinové cesty, průduch kouřovodu, prostor kondenzátní jímky nebo prostor neúčinné výšky komína a komínový průduch včetně komínové konstrukce, požární bezpečnost spalinové cesty, přístup ke komínu a k jeho vymetacím, čistícím a kontrolním otvorů, ale i technický stav vývodů spalin.
O provedené kontrole spalinové cesty vydá na závěr odborně způsobilá osoba písemnou zprávu podle vzoru, který je uvedený v NV, s případným uvedením závad a lhůt na jejich odstranění.

Čištění spalinové cesty
Čištění spalinové cesty provádí opět odborně způsobilá osoba, která je držitelem živnostenského oprávnění v oboru kominictví. Nařízení vlády umožňuje provést čištění spalinové cesty od spotřebiče na pevné palivo o jmenovitém výkonu do 50 kW také svépomocí. Avšak alespoň jedenkrát ročně je třeba nechat provést odborně způsobilou osobou kontrolu takto vyčištěné spalinové cesty, odborně způsobilá osoba současně posoudí, zda způsob čištění komínů a kouřovodů a vybírání tuhých znečišťujících látek zajišťuje její bezpečný provoz.
O provedeném čištění spalinové cesty vydá na závěr odborně způsobilá osoba písemnou zprávu. O čištění svépomocí se provede záznam do požární knihy, popř. jiné provozní dokumentace, kterou vlastník domu předloží odborně způsobilé osobě při provádění kontroly.

Revize spalinové cesty
Revize spalinové cesty se provádí:
a) před uvedením spalinové cesty do provozu nebo po každé stavební úpravě komína,
b) při změně druhu paliva připojeného spotřebiče paliv,
c) před výměnou nebo novou instalací spotřebiče paliv,
d) po komínovém požáru,
e) při vzniku trhlin ve spalinové cestě způsobené v důsledku ssedání podloží, porušení únosnosti stavebních konstrukcí, otřesů nebo jiných příčin, jakož i při vzniku podezření na výskyt trhlin ve spalinové cestě.
Revizi spalinové cesty provádí odborně způsobilá osoba, která je držitelem živnostenského oprávnění v oboru kominictví, a je zároveň revizním technikem komínů, specialistou bezpečnosti práce - revizním technikem komínových systémů, nebo revizním technikem spalinových cest.
O revizi spalinové cesty vydá odborně způsobilá osoba písemnou zprávu podle vzoru uvedeného v příloze č. 3 NV č. 91/2010 Sb. Revizní zpráva zpracovaná jiným způsobem, než je uvedeno v NV č. 91/2010 Sb. (vzor revizní zprávy byl aplikován z ČSN 73 4201), nesmí být použita pro další řízení, tedy pro kolaudaci objektu, připojení spotřebiče paliv apod.


Lhůty kontrol a čištění spalinové cesty,

http://www.zakony.propravo.cz/2010/12/priloha-c-1- narizeni-vlady-c-912010-sb.html


Doplňující pravidla k tabulce:

1. Za sezónní provoz se považuje provoz spalinové cesty pro spotřebič paliv po dobu nepřesahující v součtu 6 měsíců v kalendářním roce.

2. U jednovrstvého (nevyvložkovaného) zděného komína pro spotřebiče na plynná paliva se lhůty kontrol a čištění řídí lhůtami kontrol a čištění spotřebiče na pevná paliva.

3. Při kontrolách a čištění dvakrát ročně se tyto činnosti provádí v přiměřených časových odstupech, přičemž mezi jednotlivými kontrolami nebo čištěními nesmí uplynout doba kratší 6 měsíců.

4. Při kontrolách a čištění třikrát ročně se tyto činnosti provádí v přiměřených časových odstupech, přičemž mezi jednotlivými kontrolami nebo čištěními nesmí uplynout doba kratší 4 měsíců.

5. Pojistný (rezervní) komín používaný pro odvod spalin ze spotřebiče na pevná paliva v případech, kdy nelze zajistit topení jiným způsobem, se kontroluje a v případě potřeby i čistí nejméně jedenkrát za rok.

6. Spalinová cesta určená pro odvod spalin ze spotřebiče na pevná paliva sloužícího v živnostenské provozovně k přípravě pokrmů se kontroluje a čistí nejméně jedenkrát za dva měsíce.

7. Ve stavbě pro rodinnou rekreaci se kontrola a čištění spalinové cesty provádí nejméně jedenkrát za rok.

8. Čištění spotřebiče na pevná paliva o jmenovitém výkonu do 50 kW včetně je možné provádět svépomocí podle návodu výrobce, nejméně však jedenkrát za rok, a to za podmínky, že budou prováděny jejich pravidelné kontroly odborně způsobilou osobou.
OCHRANA OBYVATEL

112 Mezinárodní tísňová linka
Telefonní centrum tísňového volání
150 Hasičský záchranný sbor
Při předávání zprávy uveďte: Co se stalo, kde se to stalo, jméno a číslo telefonu, ze kterého voláte.
Po skončení hovoru zavěste a čekejte na zpětný dotaz k ověření pravdivosti zprávy o mimořádné události.
155 Zdravotnická záchranná služba
Pomoc se vyžaduje při všech stavech ohrožujících život
158 Policie ČR
Pokud jste svědky dopravní nehody nebo spáchání trestného činu
156 Městská policie
Pokud jste svědky dopravní nehody nebo spáchání trestného činu


JAK SE CHOVAT KDYŽ ZAZNÍ SIRÉNA

V České republice je jeden varovný signál. Kolísavý tón sirény po dobu 140 vteřin. Signál může být vysílán třikrát po sobě v cca tříminutových intervalech a může být doprovázen verbální zprávou. Vyhlašuje se při bezprostředním ohrožení mimořádnou událostí nebo při jejím nenadálém vzniku.

Kromě varovného signálu „Všeobecná výstraha“ existuje v České republice ještě signál „Požární poplach.“ Tento signál je vyhlašován přerušovaným tónem sirény po dobu 1 minuty (25 vteřin trvalý tón, 10 vteřin přestávka , 25 vteřin trvalý tón). Vyhlašuje se za účelem svolání jednotek požární ochrany.

Když zazní siréna :
Uvedené pokyny platí jen tehdy, pokud zjevně nejde o povodně.


Okamžitě se ukryjte. Vyhledejte ukrytí v nejbližší budově. Tou může být výrobní závod, úřad, kancelář, obchod, veřejná budova i soukromý dům. Jestliže cestujete automobilem a uslyšíte varovný signál, zaparkujte automobil a vyhledejte úkryt v nejbližší budově.

Zavřete dveře a okna. Když jste v budově, zavřete dveře a okna. Siréna může s velkou pravděpodobností signalizovat únik toxických látek, plynů, radiačních zplodin a jedů. Uzavřením prostoru snížíte pravděpodobnost vlastního zamoření.

Zapněte rádio nebo televizi Informace o tom, co se stalo, proč byla spuštěna siréna a varováno obyvatelstvo a co dělat dále, uslyšíte v mimořádných zpravodajských hromadných informačních prostředků. V případě výpadku elektrického proudu využijte přenosný radiopřijímač na baterie. Tyto informace jsou sdělovány i obecním rozhlasem, popř. elektronickými sirénami.

CO DĚLAT, KDYŽ BUDE NAŘÍZENA EVAKUACE


Budou-li občané vyzváni k evakuaci z ohroženého prostoru, je třeba si připravit evakuační zavazadlo, do kterého patří trvanlivé potraviny, pitná voda, předměty denní potřeby, miska, příbor, doklady, peníze, pojistné smlouvy, cennosti, rádio s bateriemi, toaletní potřeby, léky, svítilna, náhradní oděv, pláštěnka, přikrývka, kapesní nůž, zápalky. Dětem dáme do kapsy lísteček se jménem a adresou. Kočky a psy bereme s sebou. Ostatní zvířata zásobíme potravou a vodou. Před opuštěním bytu je třeba uhasit otevřený oheň v topidlech, vypnout elektrické spotřebiče (mimo ledniček a mrazniček), uzavřít přívody vody a plynu, vzít si evakuační zavazadlo, uzamknout byt a na dveře dát oznámení, že jste byt opustili a dostavit se na určené místo k evakuaci.

EVAKUAČNÍ ZAVAZADLO

Evakuační zavazadlo se připravuje pro případ opuštění bytu v důsledku vzniku mimořádné události nebo nařízené evakuace. Jako evakuační zavazadlo poslouží např. batoh, cestovní taška nebo kufr. Zavazadlo označte svým jménem a adresou.

Zavazadlo obsahuje:

-základní trvanlivé potraviny, nejlépe v konzervách, dobře zabalený chléb a hlavně pitnou vodu.
-předměty denní potřeby, jídelní misku a příbor.
-osobní doklady, peníze, pojistné smlouvy a cennosti.
-přenosné rádio s rezervními bateriemi
-toaletní a hygienické potřeby.
-léky, svítilnu.
-náhradní prádlo, oděv, obuv, pláštěnku, spací pytel nebo přikrývku
-kapesní nůž, zápalky, šití a další drobnosti.ZÁSADY CHOVÁNÍ PŘI MIMOŘÁDNÝCH UDÁLOSTECH

CHEMICKÁ HAVÁRIE

Havárie v chemickém závodě, ve skladu chemikálií nebo při dopravní havárii s únikem nebezpečných látek

Hlavní činností obyvatelstva je ochrana před účinky chemických látek vhodnými ochrannými prostředky, ukrytí nebo evakuace.

Nezbytná doporučení:

-co nejdříve se ukryjte v uzavřené místnosti.
-uzavřete a utěsněte okna a dveře a další otvory.
-vypněte ventilaci.
-sledujte zprávy v hromadných informačních prostředcích.
-připravte si prostředky improvizované ochrany.
-připravte si evakuační zavazadlo.
-budovu opusťte jen na pokyn.


JADERNÁ HAVÁRIE

Havárie v jaderném energetickém zařízení nebo jiná havárie s únikem radioaktivních látek do životního prostředí

Hlavní činností obyvatelstva je ochrana před účinky radioaktivních látek vhodnými, předem připravenými, či improvizovanými prostředky s ochrannými vlastnostmi, ukrytí nebo evakuace.

Nezbytná doporučení:

-co nejdříve se ukryjte v uzavřené místnosti (nejlépe ve sklepních prostorách), pokud možno na straně odvrácené od jaderného zařízení.
-uzavřete a utěsněte dveře.
-vypněte ventilaci a utěsněte další otvory.
-sledujte zprávy v hromadných informačních prostředcích.
-připravte si prostředky improvizované ochrany dýchacích cest a povrchu těla.
-připravte si evakuační zavazadlo.
-jodové přípravky (tablety) a prostředky individuální ochrany odeberte a použijte až na základě veřejné výzvy.
-budovu opusťte jen na pokyn.


OCHRANA PŘED POVODNĚMI

Před povodní:

-vytipujte si bezpečné místo, které nebude zaplaveno vodou.
-připravte si pytle s pískem na utěsnění nízko položených dveří a oken.
-připravte si potraviny a pitnou vodu na 2-3 dny.
-vlastníte-li osobní automobil, připravte jej k použití.
-připravte evakuaci zvířat. Upevněte věci, které by mohla odnést voda.
-připravte si evakuační zavazadlo.

Při povodni:

-opusťte ohrožený prostor.
-v případě evakuace dodržujte zásady pro opuštění bytu (domu).
-je-li nedostatek času, okamžitě se přesuňte na vytipované místo, které nebude zaplaveno vodou.

Po povodni:

-nechte si zkontrolovat stav obydlí (statická narušenost, obyvatelnost), rozvody energií (plyn, elektrická energie, apod.), stav kanalizace a rozvodů vody.
-zlikvidujte uhynulé zvířectvo, potravin a polní plodiny, které byly zasaženy vodou, podle pokynů hygienika.
-informujte se o místech humanitární pomoci.
-kontaktujte příslušné pojišťovny ohledně náhrady škod.BIOLOGICKÉ ZBRANĚ

Biologické zbraně mohou být použity ve formě aerosolu (bakterie, viry, toxiny) do ovzduší nebo uzavřených prostor nebo vypouštěním hmyzu (vši, blechy, mouchy, klíšťata) nebo infikováním vody, potravin, vzduchu, předmětů. Smysly člověka je biologické zamoření nezjistitelné. Výskyt se zjišťuje speciálními přístroji a odběrem vzorků.

Jak se chránit před proniknutím nebo zanesením nákazy do organismu:

-nepoužívat vodu z neznámých a nezjištěných zdrojů.
-umět si připravit vodu pomocí chemických desinfekčních prostředků nebo převařením.
-nejíst pevnými obaly nechráněné nebo neprověřené potraviny.
-udržovat čistotu těla i za nepříznivých podmínek.
-zbytečně se nedotýkat a neprohlížet podezřelé předměty.
-při známkách onemocnění ihned vyhledat zdravotnickou pomoc.
-dodržujte pokyny zdravotníků a pracovníků hygienické služby

CHEMICKÉ ZBRANĚ

Chemické zbraně, tj. zbraně způsobující ztráty na živé síle toxickými nebo jinak fyziologicky aktivními sloučeninami, patří vzhledem ke své vysoké bojové účinnosti a rozsáhlými prostorovým účinkům mezi hlavní druhy zbraní hromadného ničení. Mohou být použity ve formě aerosolu, v kapalném a plynném skupenství. Působí na organismus mnohostranně. Vyvolávají poškození centrálního nervového systému, dýchacích orgánů, zažívacího traktu nebo narušují metabolismus, jiné zpuchýřující účinek.

Jak se chránit před účinky chemických zbraní:

-urychleně použijte ochranný prostředek tj. dětský vak, dětskou kazajku, ochrannou masku s filtrem nebo použijte prostředky improvizované ochrany dýchacích cest a povrchu těla.
-všechny ochranné prostředky dokonale utěsněte.
-vyhledejte ukrytí v nejbližší budově.
-při zasažení organismu chemickými zbraněmi platí všeobecná zásada přerušit co nejdříve styk otravných látek s organismem.
TERORISMUS

1. Anonymní oznámení (uložení bomby, třaskaviny; použití nebezpečné látky apod.)

-nedotýkejte se podezřelého předmětu.
-otevřete dveře a okna.
-zatáhněte záclony, závěsy nebo žaluzie.
-opusťte budovu a následujte ostatní evakuované do předem vyhrazených prostor.
-vezměte s sebou všechny osobní věci (osobní doklady apod.)
-dodržujte pokyny a instrukce bezpečnostních složek řídících akcí.
-v případě nálezu podezřelého předmětu např. obálky, balíčku, oznamte tuto skutečnost na Policii ČR nebo Hasičský záchranný sbor ČR.

2. Teroristická akce (za použití střelných zbraní)

-pokud jste mimo budovu, okamžitě opusťte ohrožené místo.
-pokud jste v budově, nezdržujte se v blízkosti oken.
-ukryjte se za vhodným kusem nábytku.
-striktně dodržujte instrukce vydávané bezpečnostními složkami.
-vyvarujte se použití pevných telefonních linek.
-zachovejte klid a rozvahu.