Svet-Stranek.cz
SDH Bystré

Hlášení pálení:hasiči Bystré

Hlášení pálení

ZÁSADY PŘI PÁLENÍ HOŘLAVÝCH LÁTEK

Elektronicky 
Pálení lze nahlásit i elektronickým formulářem, který občané najdou na webových stránkách HZS Pardubického kraje – www.hzspa.cz (záložka pálení) nebo přímo na adresehttp://www.hzscr.cz/clanek/paleni-v-pardubickem-kr aji.aspx pod názvem „Přidat nové pálení“, které je umístěno na úvodní straně na horní liště. 
Elektronický formulář občany sám navádí, co mají vyplnit. Po jeho odeslání se veškeré informace zobrazí obsluze operačního střediska hasičů na počítačích na příslušném místě na mapě. 

Telefonem 
Změnu pálení lze  hlásit i telefonicky na Krajské operační a informační středisko HZS Pardubického kraje tel. 950 570 110 

Při ohlášení je třeba uvést jméno, telefonické spojení na osobu, která bude spalování provádět, přesnou identifikaci místa, kde ke spalování dojde, datum spalování, hodinu od kdy do kdy bude spalování probíhat, případě další údaje, které bude požadovat příslušník hasičského záchranného sboru. 
Ohlášení se rozhodně neprovádí na čísla linek tísňového volání (112 a 150), které slouží přímé pomoci postiženým. 

Ohlášením předejdete zbytečným výjezdům hasičů k ohlášeným požárům trávy, lesa, odpadu atd. a také přesným udáním místa zajistíte, že pomoc hasičů bude přesnější a tím i rychlejší. 

Profesionální i dobrovolní hasiči chtějí být v očích veřejnosti vidění jako složka, která je bližnímu ku pomoci, nikoli jako trestající, proto prosíme, nahlaste Vaše pálení biologického odpadu třeba přes webové stránky hasičů na operační středisko! 

V jarních a podzimních měsících hasiči, častěji než kdy jindy, vyjíždějí k požárům trávy a lesních porostů. Častěji také vyjíždějí k požárům nebo k dohašování špatně zabezpečených ohnišť. Dle zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákona o PO) fyzická osoba nesmí provádět plošné vypalování porostů a i přesto je u nás vypalování trávy neustále oblíbené. Jarní úklid se ale nemusí majitelům zahrad nebo remízků vyplatit. Ten, kdo se totiž rozhodne „vyčistit“ svou zahradu ohněm, může zaplatit i několikatisícovou pokutu. Při plošném vypalování porostů se dopouští přestupku dle zákona o požární ochraně, za který jí hrozí pokuta do 25 000 Kč. Fyzické osoby mohou provádět kontrolované spalování hořlavých látek, např. shrabanou trávu pálit na hromadě. 

Podnikající právnické a podnikající fyzické osoby taktéž nesmí plošně vypalovat porosty. Při spalování hořlavých látek na volném prostranství jsou navíc povinny, stanovit opatření proti vzniku a šíření požáru. Podnikající právnické a podnikající fyzické osoby se při plošném vypalování porostů dopouští přestupku dle zákona o PO, za který jí hrozí pokuta do 500 000 Kč (stejná pokuta hrozí pro nenahlášení požáru). Dále jsou povinni spalování předem oznámit příslušnému hasičskému záchrannému sboru kraje. Navíc dle zákona o PO pro fyzické osoby, podnikající právnické a podnikající fyzické osoby je povinnost bezodkladně oznamovat každý vzniklý požár příslušnému hasičskému záchrannému sboru kraje. 

Nezapomeňte také, že při pálení odpadu musí být vždy postupováno v souladu s dalšími zákony, např. zákonem o ovzduší, zákonem o lesích, zákonem o odpadech nebo s vyhláškami obcí.